Download algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden ten behoeve van De Blaker exclusief en de Blaker Living (KVK 06059834 Enschede), gedeponeerd op 25 februari 2011 bij de Rechtbank Almelo onder nummer 06/2011

1. Toepasselijkheid
a. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met V.O.F. De Kandelaer mede handelend onder de naam De Blaker exclusief en de naam De Blaker Living (hierna De Blaker exclusief), tenzij geheel of gedeeltelijk anders overeengekomen.
b. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Bedenktermijn & Retourneren
Herroepingsrecht bij levering van producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Blaker exclusief mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Kosten in geval van herroeping:
1. Indien u al betaald heeft zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Hoe dient u te handelen?
Voor het gebruik maken van uw herroepingsrecht dient u het herroepingsformulier in te vullen (klik hier om te downloaden) en ons toe te sturen per post of in te scannen en te mailen. Dit dient u binnen de bedenktermijn te doen.
Uitsluiting herroepingsrecht:
De Blaker exclusief kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Blaker exclusief dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft 
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Retourzendingen:
1. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht dan zijn eventuele kosten voor het retour zenden van uw bestelling voor eigen kosten.

3. Bestellingen
Als een artikel speciaal voor u wordt besteld, dan bent u gehouden het artikel af te nemen of u bent verplicht om de kosten gemoeid met retourzending (indien retourzending mogelijk is) en de overige behandelingskosten van De Blaker exclusief te vergoeden.

4. Levering
a. De Blaker exclusief is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
b. De Blaker exclusief werkt met een aanbetaling alvorens tot levering over te gaan.
c. Bij een bestelling is sprake van aanbod en aanvaarding, en wordt de verplichting tot betaling en afname in het leven geroepen.
d. Voor het leveren van gekochte zaken brengt De Blaker exclusief transportkosten in rekening.
e. De levering van gekochte zaken vindt plaats achter de eerste deur bij het bij De Blaker exclusief bekende adres.
f. Bij levering wordt (het restant van) de koopsom voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
g. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de gekochte zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
h. Aan de leveringsplicht van De Blaker exclusief zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Blaker exclusief geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of onmogelijkheid tot levering, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
i. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

5. Eigendomsvoorbehoud
a. De eigendom van alle door De Blaker exclusief aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Blaker exclusief zolang de afnemer de vorderingen van De Blaker exclusief uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
b. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
6. Garantie en reparatie
a. De Blaker exclusief biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiende uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
b. De Blaker exclusief is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. c. In geval van garantie zal De Blaker exclusief alleen een vervangend product aanbieden als reparatie niet mogelijk is en de fabrikant of leverancier De Blaker exclusief daartoe in de gelegenheid stelt.
d. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven.
e. Als het artikel niet is gekocht bij De Blaker exclusief of als geen garantie wordt verleend door de fabrikant en/of leverancier dan kunnen behandelingskosten voor de reparatie in rekening worden gebracht.
f. De kosten van de reparatie- en/of behandelingskosten worden uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

7. Reclames
a. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Blaker exclusief) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Blaker exclusief. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan De Blaker exclusief schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
b. Een aanspraak op garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens De Blaker exclusief in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de
aanwijzingen van De Blaker exclusief en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8. Aansprakelijkheid
a. De omvang van de aansprakelijkheid van De Blaker exclusief is per gebeurtenis in ieder geval steeds beperkt tot vergoeding van de directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien terzake geen verzekering gesloten is of geen polisdekking verleend is, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (ex. BTW). De Blaker exclusief is naar eigen keuze en voor zover zij daartoe in staat is, gerechtigd om in plaats van de voor de overeenkomst bedongen prijs geheel of gedeeltelijk te betalen over te gaan tot gehele of gedeeltelijke herlevering.
b. Aansprakelijkheid van De Blaker exclusief voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
c. Iedere aanspraak jegens De Blaker exclusief vervalt één jaar nadat de mededeling van deze aanspraak door de afnemer is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. De Blaker exclusief is niet aansprakelijk jegens de afnemer, zolang de afnemer zijn verplichtingen jegens De Blaker exclusief niet is nagekomen.
d. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is De Blaker exclusief niet aansprakelijk.
e. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van De Blaker exclusief strekken ook ten gunste van de vennoten, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van De Blaker exclusief.
f. De in de deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van De Blaker exclusief of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

9. Overmacht
a. Indien De Blaker exclusief door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. b. Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
c. In geval van overmacht aan de zijde van De Blaker exclusief heeft de afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als De Blaker exclusief als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
d. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Blaker exclusief onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Blaker exclusief kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, brand, machinebreuk, stagnatie, andere problemen bij de productie van de fabrikanten of toeleveranciers van door De Blaker exclusief verkochte producten en/of wijzigingen in het assortiment van deze fabrikanten of toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

10. Beëindiging
Een overeenkomst tussen De Blaker exclusief en de afnemer wordt beëindigd door iedere tekortkoming van de afnemer in de nakoming van deze overeenkomst, onverminderd het recht van De Blaker exclusief om schadevergoeding te vorderen.

11. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Blaker exclusief is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen of mailen naar De Blaker exclusief (tel. 074-2594888, e-mail. info@deblaker-exclusief.nl). Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
c. Alle geschillen die tussen partijen uit deze overeenkomst voortvloeien of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staan, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank te Almelo.